Dachaigh

Thig Gam Theagasg!

A bheil ùidh agad ann an dreuchd ann an teagasg? Gheibh thu barrachd fiosrachaidh air cùrsaichean agus trèanadh air an làrach seo.

Barrachd Fiosrachaidh
Dachaigh

Tabhartasan Foghlaim

A bheil thu an-dràsta a’ dèanamh, no an ìmpis a dhol an-sàs ann an cùrsa teagaisg? Tha an Sgeama Taice aig Bòrd na Gàidhlig do dh’ Oileanaich a tha an sàs ann an Cùrsaichean Ciad Fhoghlam Luchd-teagaisg Gàidhlig an-dràsta fosgailte.

Barrachd Fiosrachaidh
Dachaigh

Thig Gam Theagasg!

A bheil teisteanas teagaisg agad mar-thà? Tha cothroman ann dhut gluasad gu foghlam Gàidhlig agus tha cùrsaichean Gàidhlig agus taic ann a chuidicheas tu gus sin a dhèanamh.

Barrachd Fiosrachaidh
Dachaigh

Bhideothan

A bheil thu ag iarraidh barrachd fiosrachaidh air teagasg tron Ghàidhlig? Nach coimhead thu air na bhidiothan againn anns a bheil tidsearan a tha an-dràsta ag obair ann am foghlam Gàidhlig a’ bruidhinn air an obair aca.

Barrachd Fiosrachaidh
Dachaigh

Cothroman Obrach

A bheil thu a’ sireadh obair ann am foghlam Gàidhlig? Chì thu na cothroman obrach a th’ ann an-dràsta an seo.

Barrachd Fiosrachaidh
Bord na Gaidhlig

Mu Dheidhinn Teagasg na Gàidhlig

A bheil thu ag iarraidh dreuchd a bheir toileachas agus tlachd dhut? Dreuchd far am bi thu daonnan ag ionnsachadh? Agus far am bi thu a’ brosnachadh, a’ misneachadh agus ag oideachadh an ath ghinealaich de Ghàidheil òga?

Ma tha, carson nach tig thu a theagasg?

Tha foghlam Gàidhlig air soirbheachadh gu mòr agus tha e na adhbhar moit dha-rìribh do dh’Alba, agus tha cothrom agadsa a bhith mar phàirt den oideachadh shònraichte seo agus e a’ sìor dhol am feabhas.

A’ teagasg tron Ghàidhlig: cànan is tòrr a bharrachd! Siuthad, Gabh an Cothrom!

A’ Trèanadh gu bhith nad Thidsear!

Bhideothan

The latest videos from Bord na Gaidhlig

Gheibhear sealladh air na sanasan TBh againn an seo agus air bhideothan sa bheil daoine a’ toirt seachad beachd air cò ris a tha coltach e a bhith nad Thidsear Gàidhlig.

Na Bhideothan Air Fad
A’ Gluasad gu Foghlam Gàidhlig
Barrachd Fiosrachaidh
Cothroman CLPL Gàidhlig
Barrachd Fiosrachaidh
Slighean gu Dreuchd ann an Teagasg tron Ghàidhlig
Barrachd Fiosrachaidh

Naidheachdan

5

17

Cothroman-obrach - Foghlam tron Ghàidhlig

An Sgeulachd air Fad

5

11

Neach-teagaisg Bun-sgoile a dhìth airson obair ‘supply’ - Bun-sgoil Goodlyburn, Peairt

An Sgeulachd air Fad

3

02

Dioplòma For-Cheum Proifeiseanta ann am Foghlam (Àrd-sgoil)

An Sgeulachd air Fad
Na Naidheachdan Air Fad
Dùin

Stiùireadh