Far am faigh luchd-teagaisg Gàidhlig taic

A bharrachd air an taic a gheibh tidsearan o ùghdarrasan ionadail agus na cothroman a th’ ann eòlas a roinn le tidsearan Gàidhlig eile agus ionnsachadh bhuapa, tha cothroman ann taic fhaighinn o bhuidhnean eile leithid:

Tha taic cuideachd ri fhaotainn bho na buidhnean Gaidhlig nam measg:

Bòrd na Gàidhlig; Comann nam Pàrant, Comunn na Gàidhlig agus Fèisean nan Gàidheal. Cliog an seo airson tuilleadh fiosrachaidh mu na buidhnean Gàidhlig.

Dùin

Stiùireadh