Neach-teagaisg Bun-sgoile - Baile Ùr an t-Slèibh - GT265

Bun-sgoil Bhail’ Ùr an t-Slèibh

Air fhoillseachadh: 04/12/2018

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a' sireadh Neach-teagaisg Bun-sgoile do Bhun-sgoil Bhail' Ùr an t-Slèibh airson Clas P. 4-7, le 16 sgoilear.  Tha an obair ann an sgìre brèagha is beòthail agus tha tuilleadh fiosrachadh ri fhaotainn bho Ceannard na Sgoile: Sarah Fhriseal air 01540 673252 no air Sarah.Fraser@highland.gov.uk.

Dùin

Stiùireadh