Naidheachdan

Cùrsaichean Trèanaidh do Thidsearan aig Ceòlas

Air fhoillseachadh: 11/04/2017

Bidh sia diofar ìrean gan ruith a' fàgail gum bi an cùrsa seo freagarrach do thìdsearan a tha nan luchd-tòiseachaidh gu luchd-fileanta, a tha ag iarraidh Gàidhlig nàdarra mar a thathar ga cleachdadh sa choimhearsnachd ionnsachadh. Bidh an cùrsa a' sìor-chòrdadh ris na tìdsearan, feadhainn dhiubh nach deach an lùib coimhearsnachd Ghàidhlig roimhe.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh an seo.

Dùin

Stiùireadh