Naidheachdan

Na Naidheachdan as Ùire mu Theagasg tron Ghàidhlig

8

15

Adhartas le Trusadh Thidsearan

Tha Bòrd na Gàidhlig air leasachadh às ùr a dhèanamh air an iomairt aca gus tuilleadh thidsearan a thrusadh agus iad a’ frithealadh air iarrtas a tha sìor dhol am meud airson tidsearan Gàidhlig.

An Sgeulachd air Fad

7

23

Adhartas gu ruige Stiùireadh ASN

Tha Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig air fàilte a chuir air adhartas gu ruige Stiùireadh airson Feuman Taice a Bharrachd ann am Foghlam Gàidhlig.

An Sgeulachd air Fad

7

23

Foghlam Gàidhlig a’ soirbheachadh

Tha Bòrd na Gàidhlig air an Aithisg Bhliadhnail airson na bliadhna ionmhais 2013/14, fhoillseachadh. A thuilleadh air a bhith sealltainn fianais airson bliadhna shoirbheachail agus ghealltanach, tha an aithisg a’ toirt iomradh air mar a tha foghlam na Gàidhlig air a dhol am meud aig ìre ro-sgoile, bun-sgoile agus àrd-sgoile.

An Sgeulachd air Fad
Dùin

Stiùireadh