Naidheachdan

Na Naidheachdan as Ùire mu Theagasg tron Ghàidhlig

1

14

Cùrsa Sgrìobhaidh Chruthachail ann an com-pàirteachas le Fèisean nan Gàidheal

Fosgailte do dhaoine òga fo 25 bliadhna a dh’ aois ann an Alba A bheil sgrìobhadh cruthachail a còrdadh ribh? A bheil ùidh agaibh ann an Gàidhlig agus a’ chultair? Carson nach clàraich sibh airson cùrsa-còmhnaidh a bhios toirt dhuibh na sgilean a tha dhìth oirbh gus a bhith sgrìobhadh ann an Gàidhlig. Bheir ar luchd-teagaisg dhuibh blasad de bhàrdachd, rosg, sgrìobhadh airson àrd-ùrlar agus iomadh cruth eile.

An Sgeulachd air Fad

1

11

Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Ceannard ùr

Dh’ainmich Ailean Dòmhnallach, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig, an-diugh gu bheil am Bòrd a-nis air sanas a chur a-mach a’ sireadh Ceannard ùr. On Ògmhios an-uiridh, tha sgioba ceannais eadar-amail air a bhith ag obair còmhla ri Buill a’ Bhùird agus an luchd-obrach gus dèanamh cinnteach gun robh a’ bhuidheann a’ leantainn air adhart ag obair gu h-èifeachdach an dèidh dhan Cheannard a bh’ ann roimhe a dhreuchd a leigeil dheth.

An Sgeulachd air Fad

8

24

An t-Alltan 2014

Bidh An t-Alltan 2014, a bhios Stòrlann a’ cur air adhart, air a chumail ann an Ionad Co-labhairt MhicDhòmhnaill san Aghaidh Mhòir, air 1 agus 2 Dàmhair.

An Sgeulachd air Fad
Dùin

Stiùireadh