Naidheachdan

Na Naidheachdan as Ùire mu Theagasg tron Ghàidhlig

8

30

“Tha sinn ag iarraidh Tidsear” - Bun-sgoil Achadh na Creige

"Tha sinn ag iarraidh Tidsear" le sgoilearan Bun-sgoil Achadh na Creige!

An Sgeulachd air Fad

8

04

Co-chomhairleachadh: Dreachd den Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig

Cùl-fhiosrachadh Tha Bòrd na Gàidhlig a’ foillseachadh Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus a’ leudachadh air na cumhachan Gàidhlig ann an Achd an Fhoghlaim (Alba) 2016. Tha an Stiùireadh seo airson a h-uile neach a tha an sàs ann am foghlam Gàidhlig ann an Alba, agus tha fiosrachadh ann air mar a nithear tagradh airson foghlam tron Ghàidhlig (FtG) agus air na thathar a’ moladh agus na dòighean-obrach as fheàrr airson a bhith lìbhrigeadh gach raon de dh’fhoghlam Gàidhlig. Gheibhear barrachd fiosrachaidh air foghlam Gàidhlig ann an Alba ann an ro-ràdh na sgrìobhainne fhèin.

An Sgeulachd air Fad
Dùin

Stiùireadh