Naidheachdan

Naidheachdan

Na Naidheachdan as Ùire mu Theagasg tron Ghàidhlig

4

11

Cùrsaichean Trèanaidh do Thidsearan aig Ceòlas

Bidh Ceòlas a' ruith chùrsaichean trèanaidh do thidsearan a-rithist am bliadhna, san Iuchar ri linn na sgoil shamhraidh (2-7/7; Dalabrog) agus an symposium (23-27/7; an t-Ìochdar). Bidh sia diofar ìrean gan ruith a' fàgail gum bi an cùrsa seo freagarrach do thìdsearan a tha nan luchd-tòiseachaidh gu luchd-fileanta, a tha ag iarraidh Gàidhlig nàdarra mar a thathar ga cleachdadh sa choimhearsnachd ionnsachadh. Bidh an cùrsa a' sìor-chòrdadh ris na tìdsearan, feadhainn dhiubh nach deach an lùib coimhearsnachd Ghàidhlig roimhe.

An Sgeulachd air Fad

12

14

Seachdain Dhùn Èideann 2017

Tha na làithean seo airson clann nam Bun-sgoiltean ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig – Bun ìre 4 – 7 agus bidh prògram dà latha ann, seachdain a’ tòiseachadh 24 Giblean 2017. Tha gach sgoil a’ faighinn cothrom a bhith ann airson da latha tron t-seachdain ach faodaidh sibh tadhal airson aon latha ma tha sibh airson sin a dhèanamh

An Sgeulachd air Fad

9

09

Fo-sgrìobh dhan liosta phuist againn!

Fo-sgrìobh dhan liosta phuist againn!

An Sgeulachd air Fad
Dùin

Stiùireadh