Cuir Fios Thugainn

Ma thu a’ sireadh barrachd fiosrachaidh mu theagasg tron Ghàidhlig no ma tha ceistean agad mu mar a thèid agad air trèanadh a dhèanamh gu bhith nad thidsear Gàidhlig, faodaidh tu brath a chur thugainn le bhith a’ lìonadh an fhoirm a leanas.  Feumaidh tu fiosrachadh a chur ann far a bheil *.

No cuir fios gu
 • Bòrd na Gàidhlig
 • Taigh a’ Ghlinne Mhòir
 • Rathad na Leacainn
 • Inbhir Nis
 • IV3 8NW

 • T: +44 (0)1463 225 454
 • F: +44(0)1463716217
 • Oifigear Leasachaidh (Tidsearan)
 • Bòrd na Gàidhlig
 • Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar
 • Rathad Àrd Ghobhar
 • An Gearasdan
 • PH33 7JE

 • T: +44 (0)1397 703554
Dùin

Stiùireadh