Cùrsaichean Fo-cheuma

Mura h-eil ceum agad no ma tha thu a’ beachdachadh air Cùrsa Ciad Fhoghlam Luchd-teagaisg a dhèanamh an dèidh dhut an sgoil fhàgail, tha cothroman ann cùrsaichean fo-cheuma a dhèanamh airson teagasg tron Ghàidhlig aig ìre Bun-sgoile agus gus Gàidhlig a theagasg mar chuspair (a’ gabhail a-steach Gàidhlig airson Fileantaich is Luchd-ionnsachaidh) aig ìre na h-Àrd-sgoile.

Dùin

Stiùireadh